Blackjack spelen

Volgens de spelregels in een Nederlands casino wordt blackjack gespeeld met op zijn minst twee spellen van 52 speelkaarten. De Nederlandse casino’s bieden in de praktijk echter vrijwel alleen blackjack aan gespeeld met zes stokken. In totaal wordt dus gespeeld met 312 kaarten. Men hoeft bij blackjack niet te kijken naar de kleur (ruiten, harten, schoppen, klaver) van de kaart, dit speelt namelijk geen rol. De waarde van de kaarten bij blackjack spelen is namelijk als volgt:De heer, vrouw, boer en tien zijn bij blackjack volkomen gelijkwaardig. Als er in het vervolg sprake is van een tien of een plaatje, dan wordt altijd een willekeurig gekozen kaart van deze vier kaarten bedoeld.

In tabellen zal het worden aangegeven met de letter T, dat staat voor een tien. Een aas kan gelden voor 1 of 11 punten. De speler mag zelf kiezen voor hoeveel punten hij de aas laat gelden. Als de bank een aas heeft, telt deze kaart altijd voor 11, of de bank moet hierdoor boven de 21 uitkomen. In dat geval is de aas 1 punt waard.

Als je een hand hebt waarin een aas voorkomt die je voor 11 punten laat tellen, noemt men dat een ‘zachte’ hand. Een hand met bijvoorbeeld een zes en een aas vormen samen een zachte 17. Een hand waarin geen enkele aas voorkomt, of waarin een aas voorkomt die voor 1 punt geteld wordt, heet een ‘harde’ hand. Een aas, een zes, en een boer, tellen op tot harde 17.

De kaarten worden bij blackjack geplaatst in een zogenaamde schoen of slof (een kaartenhouder). Dit zorgt ervoor dat de dealer de kaarten snel een voor een uit kan delen aan de deelnemers aan het spel. In het midden van de tafel is een ruimte voor de ‘verzekering’-inzetten (ook wel ‘insurance’ genoemd) van de deelnemers. Daarbuiten heb je zeven inzetgebieden, ook wel boxen genoemd. Elk inzetgebied wordt door vier rondjes gemarkeerd. Het eerste rondje hiervan is dubbel uitgevoerd. Het eerste rondje is bestemd voor de inzet van de speler die de beslissingen over zijn box neemt, de boxhouder. Op de overige rondjes kunnen anderen ook meespelen met de boxhouder.

Zittende spelers kunnen dus ook bij elkaar inzetten, maar ook staande spelers kunnen meespelen aan een tafel. Als men inzet op een box zonder zittende speler, of als de zittende speler even niet meespeelt, dan wordt voor aanvang van de speelronde afgesproken wie hier boxhouder wordt. Bij conflicten wie de rol van boxhouder op zich moet nemen, geldt de ongeschreven regel dat de speler die het hoogste bedrag heeft ingezet, boxhouder wordt.Vroeger mochten medespelers op een box de boxhouder niet adviseren bij het nemen van beslissingen. Tegenwoordig is het reglement nog verder aangescherpt. Alle vormen van advies zijn verboden op blackjacktafels.

Doel van het spel blackjack

Het doel van het spel blackjack is om meer punten te halen dan de bank, zonder het totaal van 21 punten te overschrijden. Als een speler, of de bank, meer dan 21 punten behaalt, dan heeft hij zich ‘dood’ gekocht en verliest hij. Zijn kaarten en zijn inzet worden door de dealer weggenomen.

De beste hand in het spel voor zowel de speler als de bank, is de ‘Black Jack’. Dat is ook de kaartencombinatie waaraan het spel zijn naam ontleend. Een Black Jack houdt in dat er 21 punten zijn behaald met de eerste twee kaarten, dat wil zeggen een aas en een plaatje in een willekeurige volgorde.
Inzetten bij het spel blackjack

De dealer geeft voordat er ook nog maar een kaart is getoond aan dat de spelers in kunnen zetten. De speler moet bij het inzetten rekening houden met minimum- en maximuminzetten. Deze waarden staan altijd vermeld op een bord op of bij de tafel. Je inzet moet gelijk of hoger dan het minimum zijn. Het totaalbedrag van alle inzetten op een box mag het maximum van de speeltafel niet overschrijden. Inzetten dienen altijd een veelvoud van het minimum te zijn.

Het uitdelen van de eerste kaarten

Elke box waar een minimum inzet staat, krijgt van de dealer een kaart uitgedeeld. De dealer zal beginnen bij de speler aan zijn linkerkant. Daarna geeft de dealer zichzelf een kaart. Volgens hetzelfde principe geeft de dealer iedereen aan de tafel zijn tweede kaart. De kaarten worden bij blackjack altijd met de beeltenis naar boven gedeeld.

‘Black Jack’ voor de speler

Als de eerste kaarten zijn uitgedeeld, controleert de dealer als eerst of er spelers zijn die 21 punten hebben. Deze spelers hebben dan een ‘Black Jack’ (een aas en een plaatje). De bank kan alleen met een tien of aas als eerste kaart een ‘Black Jack’ krijgen. Als hij dit namelijk niet heeft, kan hij nog wel 21 punten halen, maar dan alleen met drie of meer kaarten. Dit geldt als een lagere hand. De spelers die op dit moment een ‘Black Jack’ hebben winnen, en krijgen direct anderhalf maal hun inzet uitbetaald. Omdat de normale uitbetaling voor een winnende hand één keer de inzet bedraagt, krijgt deze extra uitbetaling van een halve inzet de naam ‘Black Jack’-bonus. Als de bank wel een aas of tien heeft, dan heeft de speler met een ‘Black Jack’ nog niet meteen gewonnen. Men moet afwachten hoe de bank straks koopt.

Even money

Als de bank als eerste kaart een aas heeft, dan biedt de dealer spelers met een ‘Black Jack’ de mogelijkheid ‘even money’ aan. Dit houdt in dat de speler onmiddellijk eenmaal zijn inzet uitbetaald krijgt. De speler verliest zo het recht op de bonus van een halve inzet bij winst. Maar wanneer de bank ook een ‘Black Jack’ trekt, wint de speler ook. De boxhouder neemt zelf een beslissing over het al dan niet nemen van ‘even money’, zijn beslissing hoeft niet te worden overgenomen door eventuele medespelers op zijn box.

Verzekeren

Als de eerste kaart van de bank een aas is, dan kunnen de spelers zich verzekeren tegen een mogelijke ‘Black Jack’ van de bank. De dealer zal de mogelijkheid tot verzekeren aankondigen. De speler die dit wil, moet een bedrag gelijk de helft van zijn inzet plaatsen op de lijn ‘verzekering’. Een speler die op meerdere boxen meespeelt, mag per inzet bepalen of hij deze gaat verzekeren of niet. Spelers die een ‘Black Jack’ willen verzekeren, ontvangen direct de ‘even money’ uitbetaling. Na het bepalen of men zich wel of niet verzekert, geeft de dealer aan dat de mogelijkheid tot het verzekeren gesloten is.

– Volgende kaarten voor speler:
De boxen worden vervolgens stuk voor stuk afgehandeld. De spelbeslissingen worden altijd genomen door de boxhouder. Overige spelers die op een box hebben ingezet mogen de beslissingen van de boxhouder nooit beïnvloeden. Een speler kan aanvullende kaarten vragen (dit heet ‘kopen’), of hij kan passen. Daarnaast bestaan er ook extra opties, namelijk verdubbelen en splitsen. Deze extra opties worden verder naar onderen op deze pagina behandeld. De speler verliest wanneer hij aanvullende kaarten koopt en zijn hand op deze manier boven de 21 punten komt. Hij heeft zich dan ‘dood gekocht’. De dealer zal in dat geval weer meteen de kaarten en de inzetten van de betreffende box innemen, en gaat daarna pas over naar de volgende hand.

– Volgende kaarten voor de bank:
Als de dealer alle boxen heeft afgehandeld, dan trekt hij de kaarten voor de bank. Als de bank zestien punten of minder heeft, dan moet hij blijven kopen tot het totaal van de punten zeventien of meer bedraagt. Als de eerste kaart van de bank een aas is, wordt na het trekken van de tweede kaart van de bank als eerste de verzekeringsinzetten afgehandeld. Als de tweede kaart van de bank vervolgens inderdaad een tien is, dan worden alle inzetten die op de verzekeringslijn staan 2 tegen 1 uitbetaald. Als de tweede kaart geen tien is, dan vervallen de verzekeringsinzetten. Ze worden dan door de dealer meteen weggehaald.

Het afhandelen van inzetten

Als de bank meer dan 21 punten heeft behaald, dan betaalt de dealer alle overgebleven inzetten van de spelers eenmaal uit. Als het puntentotaal van de bank 21 of minder bedraagt, dan neemt de dealer de inzetten in van de spelers die minder punten hebben, en betaalt degenen uit die meer punten hebben. Als de speler en de bank evenveel punten hebben, is het resultaat een gelijkspel. Dit wordt ook wel een ‘stand-off’ of ‘push’ genoemd. De speler is dan vrij om zijn inzet terug te nemen of te veranderen. Een ‘Black Jack’ zal altijd een 21 verslaan die uit drie of meer kaarten bestaat. Dit geldt zowel voor de bank als voor de speler. Als een speler ‘Black Jack’ heeft, wordt de initiële inzet anderhalf keer uitbetaald, behalve als de bank ook ‘Black Jack’ heeft. In dat laatste geval is er dus sprake van een gelijkspel.

De bank heeft uiteindelijk zeven mogelijke uitkomsten van een hand. Dit zijn in oplopende volgorde van sterkte: zichzelf ‘dood’ kopen, 17, 18, 19, 20, 21 en ‘Black Jack’. Zoals eerder gezegd moet de bank altijd door kopen tot hij 17 punten of meer heeft. Voor de speler geldt deze regel niet, en hij kan dus ook op 16 punten of minder eindigen. In de volgende tabel zijn de mogelijke uitkomsten van een spel blackjack weergegeven. Horizontaal staan de totalen van de bank, verticaal zijn de totalen van de speler te zien. Op de kruising van een rij en kolom staat het resultaat van de speler. Voor alle duidelijkheid is ook de verzekeringsuitbetaling aangegeven. Zoals u kunt zien leveren ‘Black Jack’ en de verzekering samen altijd de winst van een inzet op. Dit verklaart de ‘even money’ uitbetaling.

Stel dat u aan een / 10-tafel op vier boxen meespeelt, steeds met inzetten van / 10. De bank krijgt al eerste kaart een aas. U neemt de beslissing om één hand te verzekeren, de overige drie niet. De vier handen eindigen tenslotte op 15, 18 en 20 punten, en een andere op ‘Black Jack’. De bank trekt een aas een en een zeven en komt dus uit op 18 punten. De uitbetaling is dan als volgt: de verzekering verliest (-/ 5), 15 punten verliest ook (-/ 10), de 18 punten is een gelijkspel (/ 0), 20 wint (/ 10) en de ‘Black Jack’ wint hier natuurlijk ook (/ 15). Het netto resultaat is dat de speler een inzet van /10 wint. Na deze ronde begint het spel weer opnieuw van voor af aan, en kunnen de speler opnieuw inzetten.

Extra regels bij Blackjack

Om het spel interessanter te maken zijn er enkele extra regels ingevoerd. Deze regels zijn dubbelen, splitsen en de zogenaamde ‘drie-zevens bonus’. Deze regels worden hieronder behandeld.

Splitsen

Als de eerste twee kaarten van de speler dezelfde waarde hebben, dan mag de speler er voor kiezen om deze kaarten te splitsen. Twee plaatjes, bijvoorbeeld een tien en een boer, mogen ook worden gesplitst. De boxhouder moet naast de oorspronkelijke inzet ook een tweede inzet van precies dezelfde hoogte plaatsen.

De dealer zal de twee kaarten nu los van elkaar leggen. De twee kaarten met de daarbij behorende inzetten worden nu als afzonderlijke handen beschouwd. Ze worden verder op de gebruikelijke manier afgehandeld. Als op een gesplitste kaart weer een kaart wordt gelegd met dezelfde waarde, dan krijgt de speler opnieuw de mogelijkheid om door te splitsen. Het aantal keren dat een speler kan splitsen is namelijk niet begrensd. Als een speler een paar azen splitst, dan ontvangt hij op elke aas slechts een enkele kaart. Als die kaart echter weer een aas is, dan mag hij het nieuwe paar azen wel weer verder opsplitsen. Een gesplitste aas met een tien erop, of een gesplitste tien met een aas, telt niet als ‘Black Jack’, maar slechts als een gewone 21. De speler zal dan ook verliezen als de bank wel een ‘Black Jack’ trekt.

Als een boxhouder besluit te splitsen, dan mogen de overige spelers die op die box hebben ingezet zelf bepalen of ze de splits wel of niet willen volgen. Willen ze het volgen, dan plaatsen ze net als de boxhouder een extra inzet op de tafel die gelijk is aan zijn oorspronkelijke inzet. Zo nee, dan speelt de meespeler automatisch mee met de eerste (voor de speler de rechter hand) van de twee nieuwe handen.

Dubbelen

Als de speler met zijn eerste twee kaarten 9, 10 of 11 punten heeft bereikt, dan mag hij zijn inzet verdubbelen. In dat geval ontvangt hij nog slechts een kaart. Dubbelen kan ook op een gesplitste hand, en ook op een hand die bestaat uit een aas en een acht, of een aas en een negen. In deze laatste twee gevallen kiest de speler ervoor om de aas voor 1 te laten tellen. Als er met een aas en een 8 gedubbeld wordt, en de derde kaart is een 2, dan telt de hand slechts voor 11 punten, en niet voor 21 punten. Dubbelen op een zacht totaal is overigens niet aan te raden. Een ‘Black Jack’ mag niet gedubbeld worden. Een gesplitste tien met een aas erop mag dat wel. Als een speler besluit te dubbelen, dan mogen ook de medespelers op de desbetreffende box voor zichzelf beslissen of ze hun inzet willen verdubbelen.

Drie zevens bonus bij Blackjack

Als de eerste drie kaarten van een speler zevens zijn, en hij heeft geen gebruik gemaakt van de splitsoptie, dan krijgt de speler onmiddellijk een bonus uitbetaald die gelijk is aan zijn inzet. Vervolgens speelt hij met het totaal van 21 door. De kans is dus erg groot dat hij nogmaals uitbetaald wordt! Vroeger bestond de bonus in casino’s in Nederland uit een fles champagne. In buitenlandse casino’s is deze bonus nog steeds erg gebruikelijk.

Voordelen van de blackjackspeler

Uit de spelregels blijkt dat de opties voor de speler en voor de dealer veel van elkaar verschillen. De dealer heeft namelijk geen enkele vrijheid, terwijl de speler zelf beslissingen kan nemen. De dealer mag niet dubbelen, mag niet splitsen, mag zich niet verzekeren tegen een ‘Black Jack’ van een speler, en hij krijgt geen ‘drie-zevens’ bonus. Verder dient de dealer altijd door te kopen tot en met 16, en vanaf 17 altijd te passen.

Hier staat tegenover dat een speler die zich dood koopt, zijn inzet verliest. Een speler die zich heeft dood gekocht verliest ook zijn inzet als de bank zich daarna dood koopt. Uit nauwkeurige analyses blijken dat bij correct spel deze voor- en nadelen tegen elkaar opwegen. De bank blijft een klein voordeel hebben van ongeveer 0,5%. Dat betekent dat iemand die 200 spellen blackjack speelt over het algemeen een inzet meer verliest dan wint.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 8.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)
Blackjack spelen, 8.5 out of 10 based on 2 ratings
Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Abonneer je op de RSS-feed van deze site